طراحی و برنامه ریزی بهترین کمپین های تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی به مجموعه فعالیت های برنامه ریزی شده و با هدف که در راستای هدف های شرکت باشد گفته می شود و دراین راستا مدیران مجموعه می دانند که چطور و چگونه با استفاده از کمپین های تبلیغاتی به هدف مهم که برند شدن است نزدیک شوند.تیم ما ارزش و مفهوم کمپین تبلیغاتی را به خوبی می دانندوهمچنین می دانند که اگر کمپین های تبلیغاتی به شکل فوق العاده قوی و هوشمندانه طراحی شوند می توانند اثر بسزایی در فروش محصولات و برند شدن شرکت ها دداشته باشند.طراحی کمپین های تبلیغاتی نیازمند تحقبقات هوشمندانه وقوی است.هدف هر کمپین تبلیغاتی جذب بیشترین مخاطب و مشتری باهزینه ی معقولانه است واگر تبلیغات به خوبی انجام شود می تواند به سرمایه گذاری فوق العاده ای برای شرکت تبدیل شود ولی به همان میزان اگرشرکت ها و سازمان ها از کمپین تبلیغاتی استفاده نکنند ویا از کمپین های تبلیغاتی ماهر و قوی استفاده نکنند میزان مشتریان و فروش آنها پیشرفتی نکرده و این شرکت ها در معرض خطر جدی هستند.در مبحث کمپین های تبلیغاتی 2موضوع مطرح می شود:

برنامه اولیه کمپین تبلیغاتی:همان طراحی اولیه و اجرای برنامه ی تمام عیار برای توسعه میزان فروش است.
مضمون اصلی کمپین تبلیغاتی:مضمون مهم ترین نقش را در ایجاد کمپین های تبلیغاتی ایفا می کند.
مراحل برنامه ریزی برای کمپین های تبلیغاتی:
بازاریابی محصولات
نظرسنجی جهت تعیین هدف کمپین های تبلیغات
تعریف بهترین و موثرترین تکنیکک های تبلیغاتی برای انواع محصولات
طراحی و برنامه ریزی تکنیک های مختلف تبلیغاتی
محاسبه میزان تاثیرگذاری کمپین های تبلیغاتی
تعیین نتایج دقیق آماری
بهتر و هدفمندکردن تبلیغات
طراحی و برنامه ریزی بهترین و هدفمندترین کمپین تبلیغاتی